1 2 3 4 5 6

فن آوری

Stable two-dimensional networks of organic molecules are important components in various nanotechnology processes.

- شهر پراتو ايتاليا مجموعه ای از کارگاه ها و کارخانه های پارچه بافی است. اين شهر حتی موزه ای دارد مختص به تاريخ هنر نساجی. به همين دليل شهر پراتو بهترين محل برای در هم تنيدن دانش پرقدمت صنعت نساجی ايتاليا با فن آوری ديجيتال برای توليد نسل جديدی از "پارچه های هوشمند" است